Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?
Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Bent u inwoner?
Bent u inwoner van Leiden of één van de direct aangrenzende gemeenten, die in aanmerking wil komen voor een eenmalige gift? Vraag dan aan uw hulpverlener of hij of zij u wil aanmelden via het formulier bij ‘aanvragen’.  Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Aanvraagprocedure
Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door middel van ons digitale aanvraagformulier, zie hieronder. 

Wat vragen we? De personalia van de client, een overzicht van inkomsten en uitgaven, de financiele hulpvraag en een motiverende toelichting. Zo mogelijk worden de volgende aanvullende documenten digitaal bijgevoegd:

  • Maandoverzicht van in- en uitgaven
  • Schuldenoverzicht
  • Indien van toepassing, een offerte of begroting van hetgeen waarvoor de gift bestemd is.

We kunnen op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, als u alle benodigde informatie aangeleverd heeft. Bij hoge urgentie kan dit zo nodig al binnen 24 uur. 

Indien een gift wordt toegekend, zal die worden uitbetaald aan de aanvragende instelling, maar niet rechtstreeks aan de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. 

Stappenplan

Hieronder in het kort de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

  1. Lees de website pagina’s ‘Voor wie’ en ‘hoe aanvragen’
  2. Doe de quick scan
  3. In geval de quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift kunt U contact opnemen met ons bureau voor overleg
  4. Ingeval de uitkomst positief is, vul het digitale aanvraagformulier in, en stuur zo nodig bijlagen mee
  5. Wacht op antwoord van de bureaumedewerker 
  6. Check na definitieve toekenning of het geld gestort is op de rekening 

Zie hier de Quick scan

Toelichting bij invullen formulier

Het invullen van het formulier wijst zich vanzelf. Bij enkele vragen kunt u op  drukken om extra informatie te krijgen. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.