Het Sociaal Leenfonds van SUN Leiden

Waarom een Sociaal Leenfonds?

Een krediet uit dit Sociaal Leenfonds kan nuttig zijn wanneer je daarmee een aantal kleine vorderingen bij elkaar kunt voegen en daarmee meerdere incassotrajecten kunt voorkomen. Een krediet kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te voorkomen, of als er een belangrijke aanschaf mee kan worden gedaan die op korte termijn weer inkomsten kan generen.
In die gevallen is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening dan met een gift.
Bij elke nieuwe aanvraag zal SUN Leiden zorgvuldig nagaan of een gift of lening de meest passende vorm is. Net als bij de giften kunnen aanvragen alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. De hulpverleners beoordelen waarom er sprake is van een acute noodsituatie waarin de hulp van de SUN Leiden kan bijdragen aan een nieuw perspectief. Vaak, misschien wel bijna altijd, zal het nodig zijn om voor dat nieuwe perspectief ook enige begeleiding te bieden. U, de professionele hulpverlener, beoordeelt dat samen met de cliënt en legt ook de benodigde contacten.

Financiële begeleiding verplicht

Eén van de voorwaarden die SUN Leiden stelt is dat er sprake zal zijn van financiële begeleiding. Indien de instelling die de aanmelding verzorgt niet in staat is deze begeleiding te leveren kan deze geleverd worden door Humanitas of door Schuldhulpmaatje. Humanitas wanneer een kortdurende begeleiding (max. 6 maanden) nodig wordt gevonden; Schuldhulpmaatje wanneer de cliënt gebaat is bij een langdurige financiële begeleiding (max 3 jaar). Humanitas en Schuldhulpmaatje begeleiden de cliënt ook naar de Stadsbank wanneer er sprake is van problematische schulden, waarvoor schuldhulp noodzakelijk is (In die gevallen is een financieel opstapje meestal in de vorm van een gift).  Humanitas en Schuldhulpmaatje hebben zich ook bereid getoond om voor SUN Leiden te beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Daarom is het nuttig om, als bij SUN Leiden een aanvraag wordt ingediend voor een sociaal krediet, onmiddellijk voor uw cliënt een afspraak te maken bij Humanitas of Schuldhulpmaatje. U kunt daarbij volstaan met een globale schets van de financiële situatie (het verhaal van de cliënt zelf) en de verdere “financiële uitvraag” (inkomen, lasten, schulden), die wel nodig is voor de beoordeling, aan Humanitas of Schuldhulpmaatje overlaten. Van u vragen we een goed sociaal verhaal (waarom in deze situatie een lening zinvol, wat is het perspectief en welke begeleiding is nodig om dat perspectief te ondersteunen).

Een lening aanvragen

Een sociaal krediet is mogelijk tot € 2.000,- voor een alleenstaande en tot € 3.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van krediet en gift. De afloscapaciteit, door Humanitas of Schuldhulpmaatje vastgesteld, bepaalt de looptijd, maar het maximum is 36 maanden. Gebruik het aanvraagformulier op de website van SUN Leiden en leg daarin de hulpvraag en het sociale perspectief vast. Maak alvast voor uw cliënt een afspraak met Humanitas of Schuldhulpmaatje (afhankelijk van de door u ingeschatte duur van de financiële begeleiding).
SUN Leiden betaalt altijd rechtstreeks aan de crediteuren: u wordt gevraagd de gegevens daarvan te overleggen.

Leenovereenkomst

Als SUN Leiden de aanvraag (positief) heeft beoordeeld, zal aan u de leenovereenkomst en een machtiging tot incasso worden gestuurd. U vraagt uw cliënt deze te ondertekenen en stuurt de formulieren naar de SUN Leiden.

Ten slotte

Een sociaal leenfonds, uitgevoerd door de noodfondsen, is in Nederland een tamelijk nieuw fenomeen. Er zullen daarom, zeker in het begin, nog wel eens uitvoeringsprobleempjes voorkomen. Laten we die samen oplossen, en voor ogen houden dat we er samen voor staan om de burger te ondersteunen en hem een nieuw perspectief te bieden!